Day Three in Taiwan

"Hello, Kenting!"

Posted by Wang Zhihao on 2017-02-10

又拖更好久了,过年期间真的超级忙(懒)唉。

在台湾的第三天,我们离开台北,在高雄中转,最终到达了垦丁。不得不说,在台湾的这几天里,印象最深刻的就是在垦丁的这几天。

part1/01.jpg part1/02.jpg part1/03.jpg part1/04.jpg part1/05.jpg part1/06.jpg part1/07.jpg part1/08.jpg part1/09.jpg part1/10.jpg part1/11.png part1/12.jpg part1/13.jpg part1/14.jpg part1/15.jpg
part2/01.jpg part2/02.jpg part2/03.jpg part2/04.jpg part2/05.jpg part2/06.jpg
part3/01.jpg part3/02.jpg part3/03.jpg part3/04.jpg part3/05.jpg part3/06.jpg part3/07.jpg part3/08.jpg part3/09.jpg part3/10.jpg part3/11.jpg part3/12.jpg part3/13.jpg part3/14.jpg part3/15.jpg part3/16.jpg part3/17.jpg part3/18.jpg
part4/01.jpg part4/02.jpg part4/03.jpg part4/04.jpg part4/05.jpg part4/06.jpg part4/07.jpg part4/08.jpg part4/09.jpg part4/10.jpg part4/11.jpg part4/12.jpg part4/13.jpg part4/14.jpg part4/15.jpg part4/16.jpg part4/17.jpg

我觉得我不配文字也是ok的(捂脸),就是这么懒。